آیین نامه PDF Print

 

آیین نامه داخلی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تریتا (TREATA )

شرکت ابوریحان طب آریا شماره ثبت 287309

 

 

الف-بیمارستان دارای دپارتمانهای زیر می باشد :

1

دپارتمان جراحی زنان

20 سهم

2

دپارتمان جراحی عمومی

16 سهم

دپارتمان جراحی گوش و حلق و بینی

7 سهم

دپارتمان ارولوژی

8 سهم

دپارتمان ارتوپدی

10 سهم

دپارتمان چشم پزشکی

10 سهم

دپارتمان بیهوشی

24 سهم

دپارتمان جراحی پلاستیک

7 سهم

دپارتمان جراحی فک و صورت

3 سهم

دپارتمان داخلی عمومی 6 سهم

دپارتمان داخلی (گوارش)و آندوسکوپی

6 سهم

دپارتمان داخلی (ریه) و آندوسکوپی

4 سهم

دپارتمان داخلی (غدد)

2 سهم

دپارتمان داخلی (هماتولوژی و انکولوژی)

6 سهم

دپارتمان داخلی (عفونی)

3 سهم

دپارتمان داخلی (نفرولوژی)

6 سهم

دپارتمان داخلی (روماتولوژی)

2 سهم

دپارتمان قلب و عروق و CCU

10 سهم

دپارتمان روانپزشکی

2 سهم

دپارتمان روانشناسی بالینی

2 سهم

دپارتمان نورولوژی

3 سهم


دپارتمان جراحی اعصاب

7 سهم


دپارتمان پوست و زیبائی و لیزر درمانی

4 سهم


دپارتمان دندان پزشکی

6 سهم


دپارتمان اورژانس

22 سهم


دپارتمان توانبخشی

10 سهم


داروخانه

7 سهم


رادیولوژی و سونوگرافی

7 سهم


آزمایشگاه و پاتولوژی

7 سهم


دپارتمان سی تی اسکن و ام آر آی

10 سهم


دپارتمان جراحی کودکان

3 سهم


راديوتراپي

4 سهم


آی – سی - یو

15 سهم


جراحی قلب

6 سهم


جراحی توراکس

2 سهم


تغذیه

3 سهم


دپارتمان کودکان و نوزادان

10 سهم


جمع کل

280 سهم

 

بند ب- سهام در دپارتمانهای ذکر شده به متخصصین مربوطه در همان رشته با موافقت هیئت مدیره قابل واگذاری است .نقل و انتقال بعدی سهام نیز در هر دپارتمان به متخصصین مربوطه با موافقت هیئت مدیره امکان پذیر خواهد بود .

بند ج هر یک از خریداران سهام در هر دپارتمان تنها مجاز به فعالیت در دپارتمانی که سهم آن را خریداری نموده اند می باشند .

بند د- فضای فیزیکی ،امکانات،وسایل، حدود و اختیارات و وظائف،تعرفه ها و درصد پرداختی به بیمارستان با تصویب هیئت مدیره تعیین میگردد .

هر گونه پیشنهاد از طرف سهام داران هر رشته با درخواست کتبی مدیر گروه مربوطه پس از تصویب هیئت مدیره نیز قابل اجرا است .

بند ه-چارت یا نمودار سازمانی بیمارستان به ترتیب زیر میباشد :

 

معاونت مالی (رئیس حسابداری)و معاونت اداری(مدیر داخلی)با پیشنهاد مدیر عامل پس از تصویب هیئت مدیره انتخاب خواهد شد .

کلیه انتخابات زیر مجموعه مدیر داخلی و زیر مجموعه معاونت مالی بعد از تایید و تصویب مدیر عامل به اطلاع هیئت مدیره میرسد .

بدیهی است بازرس بیمارستان (شرکت) در تمام موارد با روش قانونی بر کلیه اعمال بیمارستان نظارت نموده و لازم است هر سه ماه یک بار نتیجه بررسی خود را در جهت شناخت و رفع نارسائیها به صورت کتبی به هیئت مدیره گزارش نماید .

مدیر عامل مسئول فنی بیمارستان میباشد و مدیر عامل میتواتد از پزشکان سهامدار فرد یا افرادی را در غیاب خود به عنوان مسئول فنی تعیین و به هیئت مدیره معرفی نماید .

بند و برای ایجاد وحدت مدیریت و پرهیز از تشتت آراء مقرر میگردد که هر کدام از سهام داران که پیشنهاد و یا انتقادی دارند به صورت کتبی به مدیر عامل یا هیئت مدیره انتقال دهند تا از طریق قانونی رسیدگی شود .بنا بر این ماده هیچ یک از سهامداران حق دخالت در امور داخلی بیمارستان را ندارند .

بند ن پزشکان در داخل بیمارستان حق ندارند از بیماران وجهی دریافت نموده یا بر روی سر نسخه خود نسخه بنویسند .بیمارانی که برای انجام معاینه و درمان به بیمارستان مراجعه میکنند بیمار یمارستان تلقی شده و براساس برنامه مالی و اداری تنظیم شده توسط مدیریت به وسیله پزشکان سهامدار سرویس خواهند دید.

بند ح-پزشکان غیر سهام دار که تمایل به همکاری با بیمارستان را داشته باشند بعد از تائید توسط هیئت مدیره میتوانند به صورت میهمان در بیمارستان فعالیت داشته باشند .

بند ط- پزشکان سهامدار که به هر دلیلی نتوانند با بیمارستان همکاری داشته باشند لازم است پزشکان سهامداررا به عنوان جانشین به هیئت مدیره معرفی نمایند.در صورتی که این امر میسر نباشد بعد از تصویب هیئت مدیره از پزشکان میهمان استفاده میشود .در موارد اضطراری که پزشک معالج در دسترس نباشد با دستور مدیر عامل میتوان از پزشک دیگری استفاده نمود.

بند ی-کلیه پزشکان سهامدار موظف هستند که فعالیت پزشکی موثر داشته باشند .پزشکان غیر فعال توسط هیئت مدیره تعیین و و موظفند که خسارت تعیین شده توسط هیئت مدیره را به بیمارستان پرداخت نمایند ، چرا که درآمد بیمارستان جز به وسیله کارکرد پزشکان حاصل نمیگردد.

بند ک-کمیته های علمی،روابط عمومی و تبلیغات و کمیته استخدام توسط هیئت مدیره انتخاب و وظایف این کمیته ها به شرح زیر میباشد :

کمیته علمی مسئول امور تحقیقات و تهیه مقالات علمی و برگزاری کنگره های علمی بیمارستان و اداره کتابخانه بیمارستان و کلیه موارد علمی دیگر میباشد.

کمیته روابط عمومی ارتباط بیمارستان را با خارج از بیمارستان برقرار نموده و سازمانهای بیمه گر را شناسائی و ترغیب به بستن قرارداد با بیمارستان مینمایند .این کمیته در بخش تبلیغات نیز فعالیت نموده و ارتباط بیمارستان را با پزشکان و بیماران و عکس آن را مورد بررسی قرار داده وبر طبق آمار کارکرد پزشکی و فعالیت بیمارستان را ارزشیابی نموده و هر سه ماه یک بار به هیئت مدیره گزارش مینماید.

کمیته استخدام مسئول بررسی و گزینش نیروهای مورد نیاز بیمارستان و پیشنهاد آن به مدیر عامل میباشد که پس از تایید مدیر عامل به استخدام بیمارستان در می آیند.

لازم به ذکر است که کلیه تصمیمات این سه کمیته بعد از تایید مدیر عامل قابل اجرا می باشد .

بند ل-در موارد خاص و استثنائی تغییرات در سهام تخصصی با تایید گروه مربوطه و با تصویب هیئت مدیره قابل انجام خواهد بود .

بند م-تخفیف در هزینه های بیمارستان فقط با دستور مدیر عامل قابل انجام میباشد .

بند ن-در مواردی که رفتار و اعمالی بر خلاف شئون اخلاقی و پزشکی و مقررات بیمارستان توسط پرسنل و یا پزشکان انجام گیرد مدیر عامل بیمارستان موظف به برخورد با آن میباشد و ضمن ارائه مورد به هیئت مدیره جهت تنبیه شخص خاطی تصمیم مقتضی گرفته میشود .

تنبیهات اتخاذ شده توسط هیئت مدیره لازم الاجرا و شامل :تذکر یا توبیخ کتبی ،محرومیت از کار و یا ورود به بیمارستان برای مدت معین و اخراج میباشد .

این تصمیمات ضمنأ توسط مدیر عامل به سازمانهای ذیربط گزارش خواهد شد .

بند ص- بدیهی است کلیه موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه بر اساس اساسنامه شرکت خواهد بود و هر گونه تغییر در این آئین نامه با تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی قابل اجرا میباشد .

***

این آئین نامه بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره پس از تصویب مجمع عمومی شرکت ابوریحان طب آریا (بیمارستان ) و با امضاء کلیه شرکاء، رسمی و لازم الاجرا میباشد.

1

دپارتمان جراحی زنان

20 سهم

2

دپارتمان جراحی عمومی

16 سهم

3

دپارتمان جراحی گوش و حلق و بینی

7 سهم

4

دپارتمان ارولوژی

8 سهم

5

دپارتمان ارتوپدی

10 سهم

6

دپارتمان چشم پزشکی

10 سهم

7

دپارتمان بیهوشی

24 سهم

8

دپارتمان جراحی پلاستیک

7 سهم

9

دپارتمان جراحی فک و صورت

7 سهم

10

دپارتمان داخلی (گوارش)و اندوسکپی

6 سهم

11

دپارتمان داخلی (ریه) و آندوسکپی

4 سهم

12

دپارتمان داخلی (غدد)

2 سهم

13

دپارتمان داخلی (هماتولوژی و انکولوژی)

6 سهم

14

دپارتمان داخلی (عفونی)

3 سهم

15

دپارتمان داخلی (نفرولوژی)

6 سهم

16

دپارتمان کودکان و نوزادان

10 سهم

17

دپارتمان قلب و عروق و CCU

10 سهم

18

دپارتمان روانپزشکی

2 سهم

19

دپارتمان روانشناسی بالینی

2 سهم

20

دپارتمان نورولوژی

3 سهم

21

دپارتمان جراحی اعصاب

7 سهم

22

دپارتمان پوست و زیبائی و لیزر درمانی

4 سهم

23

دپارتمان دندان پزشکی

6 سهم

24

دپارتمان اورژانس

22 سهم

25

دپارتمان توانبخشی

10 سهم

26

داروخانه

7 سهم

27

رادیولوژی و سونوگرافی

7 سهم

28

آزمایشگاه و پاتولوژی

7 سهم

29

دپارتمان سی تی اسکن و امآرآی

10 سهم

30

دپارتمان جراحی کودکان

3 سهم

31

راديوتراپي

6 سهم

32

آی – سییو

15 سهم

33

جراحی قلب

6 سهم

34

جراحی توراکس

2 سهم

35

تغذیه

3 سهم

36

دپارتمان داخلی (روماتولوژی)

3 سهم


جمع کل

283 سهم